Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Colorbee s.r.o., IČ: 27914950, se sídlem Veleslavínská 39/48,162 00 Praha 6 – Veleslavín zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C.126204 (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě obchodní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“).
 2. Předmětem smlouvy je obchodní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem, při kterém poskytovatel poskytuje za úplatu službu objednateli. Tato služba je určena veřejnou nabídkou poskytovatele prostřednictvím internetového portálu nebo na základě konkrétní nabídky učiněné poskytovatelem objednateli.
 3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové prezentace poskytovatele umístěné na adrese www.lovelydata.cz, případně na dalších stránkách poskytovatele, na které je přístup prostřednictvím této stránky – např. jazykové verze, affiliate partneři a další (dále jen „webové stránky“).
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání v smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné v České republice, podle českého práva. Rozhodování případných sporů řeší místně příslušné soudy.
 6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokud se stane, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo v kontextu těchto obchodních podmínek uzavřené smlouvy bude neplatné, neznamená to automaticky neplatnost smlouvy jako celku. Naopak strany jsou povinny zjednat nápravu tím, že si smluvně (dodatkem ke smlouvě) dohodnou nově formulované podmínky tak, aby nové ustanovení respektovalo původní úmysl smluvních stran při uzavírání smlouvy.
 7. Objednatel není oprávněn měnit nebo jakkoli upravovat obsah webových stránek poskytovatele, využívat obrázky nebo loga poskytovatele bez jeho předchozího písemného souhlasu.
 8. Zástupce objednatele nebo jím pověřená osoba k přijetí služby (typicky zaměstnanec, účastník), tj. osoba, která fakticky konzumuje služby poskytovatele (dále jen „účastník“) je poskytovatelem vnímána jako osoba oprávněná k přijetí takových služeb. Poskytovatel je oprávněn provádět prezenci účastníků jednotlivých akcí a požadovat stvrzení účasti podpisem účastníka.
 9. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam produktů a služeb nabízených poskytovatelem. Závazná nabídka poskytovatele obsahuje vždy kromě vyznačení názvu produktu/služby i cenu, kterou poskytovatel uvádí bez daně z přidané hodnoty. Není-li uvedená cena, nejedná se o závaznou nabídku.
 10. Nabídka a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 11. Pokud objednatel objednává produkty poskytovatele prostřednictvím rezervačního systému, který je součástí webových stránek poskytovatele, je objednateli umožněno před odesláním takové objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel uvedl. Údaje uvedené v objednávce objednatele pořízené prostřednictvím registračního formuláře jsou poskytovatelem považovány za správné a nezkreslené. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí přijetí objednávky potvrzovacím emailem, a to na adresu objednatele, kterou objednatel uvedl při rezervaci.
 12. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Poskytovatel posílá objednateli potvrzení o přijetí objednávky.
 13. Poskytovatel i objednatel jsou oprávněni kdykoli před zahájením poskytování služby vypovědět objednávku. Toto ujednání však nemá vliv na účtování storno poplatku ze strany poskytovatele.
 14. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu s osobami, které v minulosti podstatným způsobem porušily obchodní podmínky nebo podmínky smlouvy s poskytovatelem uzavřené.
 15. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nebo realizaci smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nebo realizací smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.
 16. Poskytovatel si vyhrazuje právo k přesunům v termínech v kalendáři akcí. Tato změna však bude vždy projednána s již registrovanými účastníky.

2. Cena a platební podmínky

 1. Cenu za poskytovatelem poskytnuté produkty a služby stanovenou dle uzavřené smlouvy (dále jen „cena“) může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
  • převodem na účet č. 2101073427/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“)
 2. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 3. Úhrada ceny ze strany objednavatele se realizuje na základě objednávky a musí proběhnout ve splatnosti tohoto dokladu.
 4. Případné individuální poskytovatelem poskytnuté slevy z ceny konkrétnímu objednateli nelze kombinovat s poskytovatelem veřejně nabízenými slevami prostřednictvím medií a Internetu.
 5. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po poskytnutí služby a zašle jej na adresu objednatele. Preferována je přitom elektronická forma doručení.
 6. Objednatel není oprávněn požadovat finanční vyrovnání související s účastí na seminářích a zkouškách (cestovné, ubytování, ušlý zisk atd. ).
 7. Je-li výstupem z poskytnuté služby certifikát o absolvovaném, školení, auditu, atestu, apod., je objednatel oprávněn požadovat předání tohoto certifikátu teprve po úplném splacení ceny za poskytnuté služby.
 8. Dárkové poukazy lze využít výhradně při objednávání kurzu z aktuální nabídky na stránkách www.lovelydata.cz. Kód z dárkového poukazu se zadává do pole Slevový/dárkový kód v objednávkovém formuláři. Platnost dárkového poukazu je vždy uvedena na poukazu. Po vystavení je dárkový poukaz nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu. Každý dárkový poukaz je jednorázový. Hodnoty na dárkových poukazech nelze současně sčítat. Pokud je hodnota dárkového poukazu vyšší, než cena kurzu, rozdíl v ceně se neproplácí.
 9. Případné slevy není možné kumulovat a není možné je kombinovat s jinými akcemi. Slevy neplatí na již uzavřené kupní smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy

 1. Objednávky ze strany objednatele musejí být doručeny nejpozději 2 dny před zahájením objednaného školení. V případě pozdějšího objednání, tj. méně než 2 dny před zahájením, se objednatel nemůže domáhat poskytnutí služby ze strany poskytovatele. Poskytovatel je však oprávněn pozdější objednávku potvrdit.
 2. Poskytovatel vždy potvrzuje objednávku objednatele. Činí tak písemně emailem na elektronickou adresu, kterou objednatel v objednávce uvedl.
 3. Pokud objednatel nezruší svou objednávku nejpozději následující pracovní den po potvrzení této objednávky ze strany poskytovatele, stává se tato objednávka pro obě strany závaznou. Důsledkem je fakt, že na straně poskytovatele vzniknou náklady s přípravou školicích materiálů, licenční poplatky a další náklady spojené s rezervací.
 4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů objednatele na certifikátech, která vycházela z objednatelem předaných osobních údajů.
 5. Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatek ve 100% výši ceny v případě odstoupení objednatele od závazné objednávky, tj. pokud objednatel odstoupí později než v následující pracovní den po potvrzení objednávky poskytovatelem.
 6. Objednatel je však oprávněn požadovat poskytnutí služby v náhradním termínu, a to do 6 kalendářních měsíců ode dne, kdy měla být závazně objednaná služba poskytovatelem poprvé poskytnuta. Poskytovatel nabídne objednateli náhradní termín poskytnutí stejné služby teprve na požádání objednatele, nejpozději však v pracovní den předcházející dni, kdy má být služba poskytovatelem poskytnuta.
 7. Pokud objednatel odstoupí od závazné objednávky ve smyslu ustanovení článku 3.5 těchto obchodních podmínek a nepožádá včas poskytovatele o náhradní termín poskytnutí služby ve smyslu ustanovení článku 3.6. těchto obchodních podmínek, je poskytovatel je oprávněn vyúčtovaný storno poplatek jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení ceny.
 8. Absence účastníka poskytované služby (i dočasná) na již zaplacených seminářích či školeních nevede k nároku na vrácení ceny za poskytnutou službu, ani k pozdějším úlevám při případném opakování zkoušek.
 9. Pokud odstoupí od závazné objednávky poskytovatel, vrátí objednateli uhrazenou část ceny.
 10. Objednatel není oprávněn požadovat po poskytovateli elektronické znění smluvních dokumentů. Objednatel je povinen respektovat, že veškerá smluvní dokumentace v elektronické podobě stejně jako obsah webových stránek je předmětem duševního vlastnictví poskytovatele.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů objednatele na certifikátech, která vycházela z objednatelem předaných osobních údajů.
 2. Objednatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Tyto stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.
 3. Objednatel i poskytovatel jsou vázáni při uzavírání a plnění smlouvy ustanoveními § 1724 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů objednatele i účastníka je prováděna poskytovatelem ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ale také nového právního předpisu pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který k 25. květnu 2018 v převážné části hmotné úpravy nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále zde jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
 2. Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro vydání certifikátu. Jde zejména o údaje, které identifikují absolventa (objednatele), např.: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, údaje poskytnuté účastníkem při prezenci včetně podpisu, telefonní číslo a informace o vyžádaných poptávkách, realizovaných objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s platností certifikátů, akreditačních změn, nových verzí, produktů, dalšími kurzy a službami, nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele.
 4. Odpovědnost za obchodní sdělení nese kromě samotného rozesílatele ten, v jehož prospěch bylo obchodní sdělení zasíláno, a který takovou rozesílku ve svůj prospěch inicioval, a to na základě pokynu, příkazu, uzavřením smlouvy, či jiným obdobným úkonem.
 5. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů objednatele na certifikátech, která vycházela z objednatelem předaných osobních údajů.
 6. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 7. Osobní údaje uchovává poskytovatel v elektronické podobě v rámci informačního systému poskytovatele a v papírové podobě v rámci objednatelem předaných dokumentů, a to minimálně po dobu, po kterou je povinen uchovávat účetní doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 8. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele.
 9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty, kurzy a službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele.

Používáme cookies pro lepší uživatelský zážitek. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas a zároveň potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

© 2018 – 2020 Colorbee, s.r.o.
Design by grafikli.cz